Thursday, September 6, 2007


اين مهراد است.جوجه اي كه گلستان مي خواند و دلستر را دوست دارد.عزيز باباجونشه و با مامان جونش شعر باز باران با ترانه را دكلمه مي كنند.

No comments: