Monday, October 8, 2007

حافظيه
پير ميخانه سحر جام جهان بينم داد / وندر آن آينه از حسن تو كرد آگاهم.

با من راه نشين خيز و سوي ميكده آي/تا در آن حلقه ببيني كه چه صاحب جاهم
عكس ها با موبايل نوكيا 3230 گرفته شده است. در عكس پايين خانمي كه به دوربين نگاه مي كند فرانك است

No comments: