Sunday, October 21, 2007

كلون

تا بحال شده كه موقع رد شدن از كنار يك خانه قديمي از ديدن كلون هاي آن از خود بپرسيد كه كلون هاي زيبايي است ولي چرا به شكل هاي مختلف ساخته ميشود؟در زمان قديم چون خيلي حساسيت داشته اند كه تا حد امكان رابطه زن و مرد به محارم محدود شود و مثلاً اگر كسي در زد زني نرود در را به روي مرد باز كند و بر عكس، كلون هاي در را به شكل هاي مختلف مي ساختند تا موقع در زدن ، اين اتفاق پيش نيايد و از صداي در زدن بتوان به مرد بودن يا زن بودن طرف پي برد.كلون هاي مردانه را معمولاً به شكل سر شير،مشت ، گرز و يا اشكال مشابه مي ساختند و كلون هاي زنانه را به شكل گل ،حلقه و .. مي ساختند دو كلون اول مربوط به شهر بوشهر است و دو تاي بعدي شيرا.

ز.

No comments: